کاربرد تکنیک ها و مدل ها در برنامه ریزی و مدیریت توریسم