همایشهای ملی و بین المللی مرتبط با مهندسی عمران و سازه


1-سومين همايش بين المللي سامانه هاي سطوح آبگير باران
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي آب و هيدرولوژي, مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 29 بهمن 1393 تا 30 بهمن 1393
برگزار کننده: دانشگاه بيرجند - بيرجند
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

2-دهمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري، آبخيزداري سازگار
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي آب و هيدرولوژي, مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 29 بهمن 1393 تا 30 بهمن 1393
برگزار کننده: دانشگاه بيرجند - بيرجند
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

3- اولين همايش ملي قنات و قنات داري
حوزه هاي تحت پوشش: بوم شناسي, محيط زيست (عمومي), مهندسي آب و هيدرولوژي)
تاريخ برگزاري: 29 بهمن 1393 تا 30 بهمن 1393
برگزار کننده: دانشگاه بيرجند - بيرجند
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

4- اولين همايش ملي توسعه پايدار دريا محور
حوزه هاي تحت پوشش: علوم دريايي و اقيانوسي, علوم محيط زيست, مهندسي عمران و سازه, مهندسي آب و هيدرولوژي, حمل و نقل
تاريخ برگزاري: 8 بهمن 1393 تا 9 بهمن 1393
برگزار کننده: دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر - خرمشهر
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

5-دومين كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE در شريان هاي حياتي، صنايع و مديريت شهري
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 9 دي 1393 تا 10 دي 1393
برگزار کننده: دبيرخانه دايمي كنفرانس ملي مديريت بحران و HSE - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

6- دومين كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي محيط زيست, معماري و شهرسازي, مهندسي عمران و سازه, مهندسي سازه, مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 25 آذر 1393 تا 27 آذر 1393
برگزار کننده: دبيرخانه دائمي كنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري - تبريز
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

7- اولين كنفرانس ملي مكانيك خاك و مهندسي پي
حوزه هاي تحت پوشش: ژئوفيزيك, مهندسي ژئوتكنيك / زمين شناسي مهندسي, مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 12 آذر 1393 تا 13 آذر 1393
برگزار کننده: دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي - تهران - دانشكده عمران دانشگاه شهيد رجايي
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

8- يازدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي
حوزه هاي تحت پوشش: علوم دريايي و اقيانوسي, مهندسي سازه, هيدروليك
تاريخ برگزاري: 3 آذر 1393 تا 5 آذر 1393
برگزار کننده: سازمان بنادر و دريانوردي - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

9- اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران و سازه
تاريخ برگزاري: 1 آذر 1393
برگزار کننده: انجمن علمي مهندسي سازه ايران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

10- ششمين همايش ملي قير و آسفالت ايران
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي راه و ترابري
تاريخ برگزاري: 27 آبان 1393 تا 29 آبان 1393
برگزار کننده: وزارت راه و شهرسازي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و معاونت فني و عمراني شهرداري تهرات - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

11- اولين همايش بين المللي پژوهش هاي اطلاعات مكاني
حوزه هاي تحت پوشش: نقشه برداري
تاريخ برگزاري: 25 آبان 1393 تا 26 آبان 1393
برگزار کننده: دانشگاه تهران - تهران
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

12- اولين كنگره ملي آمايش سرزمين در هزاره سوم با تأكيد بر جنوب شرق ايران
حوزه هاي تحت پوشش: بوم شناسي, مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 7 آبان 1393 تا 8 آبان 1393
برگزار کننده: دانشگاه آزاد اسلامي واحد زاهدان - زاهدان
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

13- نخستين همايش ملي روش تحقيق در شهرسازي و معماري
حوزه هاي تحت پوشش: معماري و شهرسازي, مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 1 آبان 1393 تا 2 آبان 1393
برگزار کننده: دانشگاه يزد - يزد
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

14- اولين همايش ملي رويكردهاي نوين آمايش سرزمين در ايران
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران (عمومي), اقتصاد اجتماعي, توسعه اقتصادي, جغرافيا، برنامه ريزي و توسعه)
تاريخ برگزاري: 26 شهريور 1393 تا 27 شهريور 1393
برگزار کننده: دانشگاه سمنان - سمنان
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

15- اولين همايش ملي نقش برنامه ريزي و طراحي شهري بر سيلاب شهري
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران (عمومي))
تاريخ برگزاري: 20 شهريور 1393
برگزار کننده: موسسه آموزش عالي هراز - آمل
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش خلاصه مقاله

16- همايش ملي توسعه پايدار روستايي در افق 1404
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 20 شهريور 1393
برگزار کننده: شركت توسعه سازان گردشگري اصفهان - اصفهان
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

17- دومين همايش ملي بحران آب (تغيير اقليم، آب و محيط زيست)
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي آب و هيدرولوژي
تاريخ برگزاري: 18 شهريور 1393 تا 19 شهريور 1393
برگزار کننده: دانشگاه شهركرد - شهركرد
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی

18- پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 11 شهريور 1393 تا 13 شهريور 1393
برگزار کننده: انجمن علمي دانشجويي عمران دانشگاه اروميه - اروميه
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

19- پانزدهمين كنفرانس دانشجويان عمران سراسر كشور
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 11 شهريور 1393 تا 13 شهريور 1393
برگزار کننده: انجمن علمي دانشجويي عمران دانشگاه اروميه - اروميه
وضعیت کنفرانس: در حال پذيرش مقاله

20- اولين همايش بين المللي HSE در پروژه هاي عمراني، معدن، نفت و گاز
حوزه هاي تحت پوشش: مهندسي عمران (عمومي)
تاريخ برگزاري: 6 شهريور 1393 تا 7 شهريور 1393
برگزار کننده: موسسه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي ايران - تهران
وضعیت کنفرانس: اطلاع رسانی