اطلاعیه مهم: قابل توجه کلیه دانشجویان و پژوهشگران شاغل به تحصیل در پژوهشگاه شاخص پژوه

در راستای اجرای قوانین و مقررات وزارت علوم و وزارت بهداشت و مصوبات شورای راهبردی – پژوهشی در خصوص فرآیند تحصیل در دوره های پژوهش محور پژوهشگاه، ضروری است کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل با  استفاده از فرم های ده گانه به شرح جدول زیر نسبت به پیگیری و انجام امور پژوهشی خود اقدام و مجوزهای لازم را در هر مرحله از مدیر کل محترم پژوهش و فناوری اخذ نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم رعایت مقررات، ضوابط و مصوبات به عهده شخص دانشجو می باشد. 

 

فرم های ده گانه (دوره های پژوهش محور)

شماره فرم

عنوان

دوره دکتری

دوره کارشناسی ارشد

فرم شماره (1)

فرم پیشنهاد و تصویب موضوع رساله

 دانلود فرم شماره 1

دانلود فرم شماره 1

فرم شماره (2)

فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع پروپوزال

دانلود فرم شماره 2

دانلود فرم شماره 2

فرم شماره (3)

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع نهایی پروپوزال

دانلود فرم شماره 3

دانلود فرم شماره 3

فرم شماره (4)

فرم درخواست برگزاری جلسات دفاع مجزا از فصول رساله

دانلود فرم شماره 4

دانلود فرم شماره 4

فرم شماره (5)

فرم درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع رساله

دانلود فرم شماره 5

دانلود فرم شماره 5

فرم شماره (6)

اطلاعیه مقالات مورد پذیرش برای برگزاری جلسه دفاع نهایی رساله

دانلود فرم شماره 6

دانلود فرم شماره 6

فرم شماره (7)

فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع نهایی رساله

دانلود فرم شماره 7

دانلود فرم شماره 7

فرم شماره (8)

فرم اعلام نظر داوران داخل و خارج برای قابلیت دفاع نهایی رساله

دانلود فرم شماره 8

دانلود فرم شماره 8

فرم شماره (9)

فرم صورتجلسه دفاع نهایی رساله

مراجعه حضوری به دفتر مدیر کل پژوهش و فناوری

مراجعه حضوری به دفتر مدیر کل پژوهش و فناوری

فرم شماره (10)

صدور مجوز صحافی

دانلود فرم شماره 10

دانلود فرم شماره 10

 

 

  معاون  پژوهش و فناوری  

 
2  آذر 1394