مدیران پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی شاخص پژوه پژوهشکده عمران

سمت  نام نام خانوادگی  
رئيس پژوهشکده عمران
و
مدیر گروه بهسازی لرزه ای
دکتر محسن اعتمادی
مدیر گروه فناوری های نوین سازه دکتر نعمت حسنی
دکتر ایران غازی مدیر گروه مدیریت بحران