همکاران پژوهشکده عمران
دکتر اسمعیل کهرم

مقطع:دکتری
مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی: دکتری اکولوژی طبیعی
دانشگاه محل تحصیل: انگلستان-دانشگاه ولز
 

دکتر رضا جواهر دشتی

مقطع: دکتری
رشته تحصیلی: علم مواد (تخصص خوردگی)
دانشگاه محل تحصیل: Monash، ویکتوریا، استرالیا

دکتر محمد رضا مثنوی

مقطع: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه Glasgow انگلستان
رشته تحصیلی : معماری